World Rainforest Movement

ປົກປ້ອງຊີວິດ

LAO.

ປ່າໄມ້ມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດຕໍ່ຊາວບ້ານ?
ປ່າໄມ້ຄືຊີວິດ
ການປູກຕົ້ນໄມ່ ອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນຫຍັງ?